Udskriv
19. Maj 2024

Vedtægter for Danske Miljøadvokater

 § 1
Organisation

 

Danske Miljøadvokater er en selvstændig forening med eget regnskab. Danske Miljøadvokater indgår som specialforening i Danske Advokater, og bestyrelsen for Danske Miljøadvokater fungerer som Danske Advokaters fagudvalg inden for foreningens fagområde.


§ 2
Formål

 

Det er Danske Miljøadvokaters formål at højne medlemmernes faglige niveau inden for foreningens fagområde.

 

Dette kan bl.a. ske ved:


at foreningen arrangerer kursusvirksomhed med foredrag (undervisning) på et højt fagligt niveau om emner af konkret betydning for det enkelte medlem,


at medlemmerne informeres om lovinitiativer, administrative forskrifter m.v. samt rets- og administrativ praksis, der kan have generel interesse,


at medlemmerne kan søge bistand hos Danske Miljøadvokaters øvrige medlemmer til behandling af konkrete sager, samt


at medlemmerne via foreningens aktiviteter får de faglige kontakter, der er nødvendige i det daglige arbejde for at kunne gennemføre en hurtig, rationel og kompetent sagsbehandling.


Det er endvidere Danske Miljøadvokaters formål at sikre Danske Advokaters indflydelse på lovgivningen inden for fagområdet. Danske Miljøadvokater deltager som høringspart inden for fagområdet aktivt i det faglige og politiske arbejde ved udarbejdelse og formidling af love og bekendtgørelser samt deltager i forhandlinger med offentlige myndigheder om forhold af betydning for fagområdet etc.

 

§ 3
Medlemmer

 

Som medlem kan optages advokater, der er partnere eller ansatte i virksomheder, der er medlem hos Danske Advokater.


Som medlem kan i øvrigt optages ethvert andet medlem af Det danske Advokatsamfund, der ikke er partner eller ansat i virksomheder, der er medlem hos Danske Advokater.


Endvidere kan optages fuldmægtige ansat hos selvstændige advokater.


Et medlem slettes, når der efter påkrav foreligger kontingentrestance.


§ 4
Forudsætninger og forpligtelser

 

Det forudsættes, at medlemmerne deltager aktivt i Danske Miljøadvokater ved at deltage i foreningens kursusvirksomhed og lignende.

 

Et medlem, som på væsentlig måde har overtrådt vedtægterne eller lovgivningen i øvrigt, kan efter en indstilling fra bestyrelsen ekskluderes på en generalforsamling.

 

Hvis et medlem i en sammenhængende periode på mere end 3 år ikke på nogen måde har deltaget i Danske Miljøadvokaters aktiviteter, jf. § 2 og § 4, skal bestyrelsen ved skriftligt påkrav opfordre den pågældende til for fremtiden, og inden for 12 måneder efter påkravets modtagelse, at leve op til vedtægternes § 2 og § 4.

 

Sker dette ikke, kan medlemmet efter indstilling fra bestyrelsen ekskluderes på en generalforsamling.


§ 5
Administration, hjemsted og tegning

 

Danske Miljøadvokaters administration varetages af en eller flere af Danske Miljøadvokaters udpegede personer eller virksomheder m.v. Det kan besluttes, at forskellige øvrige aktiviteter skal tilrettelægges af administratoren. Der etableres en samarbejdsaftale mellem Danske Miljøadvokater og den pågældende administrator, som fastlægger administrationsopgaverne m.v. 

 

Danske Miljøadvokater har hjemsted hos formanden for Danske Miljøadvokaters bestyrelse, der skal være medlem af Danske Advokater.

 

Danske Miljøadvokater tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening.


§ 6
Bestyrelse

 

Danske Miljøadvokaters medlemmer nedsætter en bestyrelse, der konstituerer sig selv.


Bestyrelsen består af 4-7 medlemmer af Danske Miljøadvokater, der er partner eller ansat i virksomheder, der er medlem hos Danske Advokater. Dog kan der til bestyrelsen vælges 1 medlem af Det danske Advokatsamfund, der ikke er partner eller ansat i virksomheder, der er medlem hos Danske Advokater.


§ 7
Generalforsamling

 

Bestyrelsen indkalder Danske Miljøadvokaters medlemmer til generalforsamling, der afholdes hvert kalenderår i perioden 1. april til 31. maj.

 

Dagsorden for generalforsamlingen, der sendes til alle medlemmer mindst 4 uger før generalforsamlingen, skal omfatte følgende:

 

1.  Valg af dirigent.
2.  Bestyrelsens beretning.
3.  Aflæggelse af regnskab.
4.  Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent for det kommende år.
5.  Valg af 4-7 medlemmer til bestyrelsen.
6.  Valg af revisor og revisorsuppleant.
7.  Indkomne forslag.
8.  Eventuelt.

 

Valget til bestyrelsen gælder for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes til bestyrelsen senest den 1. marts.

 

På generalforsamlingen kan der ikke stemmes ved fuldmagt.

 

Hvis 15 af Danske Miljøadvokaters medlemmer begærer ekstraordinær generalforsamling, indkalder bestyrelsen til dette i henhold til ovenstående.


§ 8
Kontingent

 

Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen. Kontingentet indstilles til vedtagelse på fællesmødet af bestyrelsen.

 

Generalforsamlingen kan beslutte at fastsætte et særskilt kontingent for de medlemmer, der ikke er partner eller ansat i virksomheder, der er medlem hos Danske Advokater, for disse medlemmers deltagelse i foreningens faglige og sociale arrangementer.


§ 9
Hæftelse

 

For Danske Miljøadvokaters forpligtelser hæfter Danske Miljøadvokater alene med sin formue.


§ 10
Regnskab og revision

 

Danske Miljøadvokater er en selvstændig forening med eget regnskab. Regnskabsåret er kalenderåret. 

 

Danske Miljøadvokaters regnskab revideres af en på generalforsamlingen valgt revisor.


§ 11
 Vedtægtsændringer

 

Ændring af Danske Miljøadvokaters vedtægter kan besluttes på en generalforsamling ved almindeligt flertal blandt de afgivne stemmer.


§ 12
Opløsning

 

Opløsning af Danske Miljøadvokater kan vedtages på en generalforsamling med almindelig majoritet.

 

Ved Danske Miljøadvokaters opløsning skal eventuelle overskydende midler anvendes i overensstemmelse med formålet efter bestyrelsens nærmere bestemmelse.


§ 13
Ikrafttrædelse

 

Vedtægterne træder i kraft den 1. april 2000.

 

Vedtægterne er senest ændret den 13. maj 2009

 

For foreningen Danske Miljøadvokater:


Advokat Kim Trenskow Advokat Jens Flensborg

Advokat Ellen Skodborggaard Advokat Helle Carlsen

Advokat Hans Haages Advokat Jesper Hedegaard 

Advokat Alex Puggaard