Udskriv
19. Maj 2024

23. maj 2019 – Generalforsamling og temadag - Forskellige typer af fredningssager

 

Danske Miljøadvokater afholder

 

Temadag og generalforsamling den 23. maj 2019 kl. 10:00–16:00
på First Hotel Grand Jernbanegade 18 i Odense om

Forskellige typer af fredningssager

OM DAGENS EMNE

I den politiske debat har vi den seneste tid hørt diskussion om adgangen til at rejse naturfredningssager m.v. Desuden kan en del af de seneste års politiske nyskabelser inden for plan- og naturbeskyttelsesområdet m.v. ses som initiativer, der udgør modsætninger til den traditionelle naturbeskyttelse. Vores valg af emner til den kommende temadag i Danske Miljøadvokater er dermed højaktuelle, og vi håber på, at vi med en række vidende foredragsholdere "udefra" kan præsentere jer for en spændende dag, hvor I meget gerne skulle kunne tage god viden - der er direkte anvendelig i jeres sagsbehandling - med hjem. Vi glæder os derfor til at se jer i Odense til maj!

Programmet for dagen følger nedenfor, idet vi undervejs på temadagen også afholder Danske Miljøadvokaters årlige generalforsamling.

 

Kl. 10:00-10:15
 
Velkomst ved formand for Danske Miljøadvokater v/advokat Ellen Skodborggaard
 
Kl. 10:15-11:15
 

Om fredninger efter naturbeskyttelsesloven v/ fredningsleder Birgitte Ingrisch fra Danmarks Naturfredningsforening. Birgitte vil tale om (i) udvælgelse af nye
fredningssager samt (ii) DN's klagepraksis i fredningssager.

 

Kl. 11:15-11:30
 
Pause
 
Kl. 11:30-12:30 

 

Om bygningsfredning v/ arkæolog Vibe Ødegaard, og juristerne Jeannette Klit Thomasberg og Henrik N. Nielsen fra Slots- og Kulturstyrelsen, der vil fortælle om reglerne om bygningsfredning i bygningsfredningsloven, herunder om fremgangsmåden ved fredning af bygninger, om hvilke bygninger der fredes, og om retsvirkninger af bygningsfredning.
 

Kl. 12:30-13:30
 

Frokost
 

Kl. 13:30-14.00 Generalforsamling
 
Kl. 14:00-15:15

Om udpegning af naturområder til nationalparker v/ Jens Frydenberg fra Miljøstyrelsen, som vil fortælle om udpegningen af Danmarks nationalparker og grundlaget herfor - med indlagt kaffepause.

Kl. 15:15-16:00
 
Om overtagelse efter planlovens § 49 af bevaringsværdige ejendomme v/ advokat Jens Flensborg.
 

Generalforsamlingen afholdes kl. 13:30-14:00 med dagsorden i henhold til vedtægterne.

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning. Læs her.
  3. Aflæggelse af regnskab. Læs her.
  4. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent for det kommende år. Læs her.
  5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
  6. Valg af revisor og revisorsuppleant.
  7. Indkomne forslag.
  8. Eventuelt.

Valget til bestyrelsen gælder for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Der bliver en bestyrelsespost ledig, og hvis nogen kunne tænke sig at indtræde i bestyrelsen hører vi meget gerne herom. På generalforsamlingen kan der ikke stemmes ved fuldmagt.

 

Tilmeld dig her

 

Gebyr for deltagelse i temadagen inkl. frokost kr. 550,00 + moms. Deltagergebyret opkræves ved faktura.

Det er bestyrelsens forventning, at kursusprogrammet for foreningens temadag kan tælle med i den enkelte advokats efteruddannelse med i alt 5½ lektioner á 45 minutters varighed. Der vil derfor blive udstedt kursusbevis til de deltagere, der deltager i hele arrangementet.

 

Se slides fra dagen:

Birgitte Ingrisch: Fredningssager i Danmarks Naturfredningsforening

Vibe Ødegaard: Bygningsfredning - lovgivning og praksis


Se referat fra dagen her