Udskriv
19. Maj 2024

31. januar 2013 - Regelforenkling på miljørettens område

 

KURSUSPROGRAM for Temadag den 31. januar 2013 kl. 10:00–15:50 på
Radisson Blu H. C. Andersen Hotel
Claus Bergs Gade 7
5000 Odense C
Regelforenkling på miljørettens område
GENERELT
Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen har igangsat et arbejde med regelforenkling og –forbedring og har i den forbindelse nedsat to styregrupper om henholdsvis lovkvalitet og juridisk viden og kompetenceudvikling.

Styrelserne orienterede på et dialogmøde i efteråret bestyrelsen om disse tiltag, og gav herudover udtryk for, at input fra advokater med erfaring fra miljøområdet var meget velkomne, særligt i forbindelse med den igangværende forenklingsproces.

Det førte til, at vi i første omgang har reserveret den første temadag i 2013 til drøftelse af disse vigtige temaer, hvor centralt placerede repræsentanter fra de to styrelser har tilbudt at stille op og her orientere om de kommende tiltag samt deltage i en efterfølgende paneldebat.

Temamødet har således et dobbeltformål – nemlig dels, at styrelserne kort kan præsentere de igangsatte tiltag, og dels at vi som advokater med praktisk erfaring fra miljørettens ”virkelige verden” over for styrelserne kan anskueliggøre nogle af de steder, hvor de gældende regler ikke er hensigtsmæssige og måske kan gøres bedre.

Tiden og formen betyder, at temadagen næppe i sig selv munde ud i konkrete løsningsforslag el.l., og det er heller ikke formålet. Det er derimod tanken, at der efterfølgende nedsættes en eller flere arbejdsgrupper med deltagelse af interesserede medlemmer i foreningen med henblik på, at vi fra advokatside kan komme med mere formaliserede forslag mv. til nye initiativer og ændringer af den gældende regulering – dvs. input til hvad der efter vores erfaring på området kan overvejes for at gøre reguleringen på miljøområdet bedre.

Vi håber, at der vil være stor opbakning omkring arrangementet, hvor vi som forening og miljøadvokater får en unik mulighed for på tidligt tidspunkt at kunne bidrage til den igangsatte proces.
INDLÆG AF:
Michel Schilling, vicedirektør, Miljøstyrelsen
Oluf Engberg, kontorchef, Naturstyrelsen
Karen Aarøe, kontorchef, Miljøstyrelsen
Jens Flensborg, advokat, Energi & Miljø
Kim Trenskow, advokat, Kromann Reumert
Britta Moll Bown, advokat, Kammeradvokaten
Håkun Djurhuus, advokat, Bech Bruun
PROGRAM:
 

Kl. 10:00-10:05
Velkomst
Kl. 10:05-10:30
Kl. 10:30-12:00 Fungerer miljølovgivningen i praksis/kan reguleringen gøres bedre? Eksempler på generelle problemer og uhensigtsmæssigheder set fra advokatside:
Kl. 10:30-12:00
Fungerer miljølovgivningen i praksis/kan reguleringen gøres bedre? Eksempler på generelle problemer og uhensigtsmæssigheder set fra advokatside:

- Miljølovgivningens klage- og søgsmålsregler
Er reglerne betryggende for retssikkerheden? Eller er de mange sager om overskridelse af søgsmålsfrister, spørgsmål om rette sagsøgte, eller rette klageinstans udtryk for at det kan gøres bedre?
(v. Jens Flensborg)

- Stigende regelkompleksitet
Kompleksiteten af miljølovsreguleringen har gennem de senere år været voldsomt stigende, ikke mindst som følge af tværgående implementering af EU-lovgivning i dansk ret. Det er et problem, at det i dag er vanskeligt for den enkelte at afklare, hvilke regler der præcist gælder for en ønsket aktivitet eller foranstaltning – lovreglerne findes i flere parallelle regelsæt, og er måske ikke særligt præcise, og megen regulering sker reelt på grundlag af vejledninger o.l.
(v. Kim Trenskow)

- Håndhævelse og lovliggørelse
Mange klagesager og retssager angår lovliggørelsesspørgsmål i forskellige afskygninger – ofte således, at et byggeri eller en aktivitet er tilladt og lovlig efter et regelsæt, men kendes ulovlig efter et andet. Det er næppe hensigtsmæssigt eller muligt at lovgive sig ud af, hvorledes lovliggørelse skal ske. Selve lovliggørelsesprocessen rejser imidlertid ofte i sig selv forskellige spørgsmål, som de gældende regler ikke altid besvarer, herunder vedrørende opsættende virkning, standsningspåbud i lovliggørelsesperioden osv.
(v. Britta Moll Bown) 

- Andre eksempler på uhensigtsmæssig regulering på miljøområdet
(v. Håkun Djurhuus)
Kl. 12:00-13:00
Frokost
Kl. 13:00-14:45
Paneldebat med afsæt i formiddagens indlæg 
(v. bestyrelsen samt kontorchef Oluf Engberg, Naturstyrelsen, og kontorchef Karen Aarøe, Miljøstyrelsen)
 
Bestyrelsen lægger sammen med de inviterede repræsentanter fra det to styrelser op til en faglig drøftelse og erfaringsudveksling af uhensigtsmæssigheder, regelsammenstød og systemfejl i de gældende regler.

Der vil naturligvis også være mulighed for at komme med bud på mulige nye tiltag på området.
Kl. 14:45-15:00 
Pause
Kl. 15.00-15.45 
Praksis siden sidst 
(v. bestyrelsen)
Kl. 15:45-15:50 
Afrunding og udlevering af kursusbeviser
Gebyr for deltagelse i temadagen er 550,00 kr. + moms. Deltagergebyret opkræves ved faktura.
Tilmelding her.

Tilmeldingsfristen er den 17. januar 2013.

Det er bestyrelsens forventning, at kursusprogrammet for foreningens temadag kan tælle med i den enkelte advokat efteruddannelse med i alt 6 lektioner á 45 minutters varighed. Der vil derfor blive udstedt kursusbevis til de deltagere, der deltager i hele kurset.