Udskriv
17. Juli 2024

Temadag og Generalforsamling 2024

Onsdag den 22. maj 2024 kl. 10.00 – 16.00
First Hotel Grand, Jernbanegade 18, 5000 Odense C

Dagens tema: De seneste ændringer af planloven
status * betydning * praksis

5 kursuslektioner


Du kan stadig nå at tilmelde dig den spændende og aktuelle temadag om de seneste ændringer af planloven. Undervejs afholdes den årlige generalforsamling.
 

Temadagen sætter fokus på en række af planlovens ændringer, som trådte i kraft 1. januar i år, og der gives et overblik over lov nr. 1790 af 28. december 2023 for den del, der angår planloven.

Loven følger op på den politiske aftale om evaluering af planloven af 15. juni 2022 og indeholder bl.a. et nyt krav om strategisk planlægning for bymidter i mindre og mellemstore byer, såvel som nye krav til kommuneplanens redegørelse herfor. Derudover udvides ”lokalplankataloget” i planlovens § 15, stk. 2, så kommunerne får flere redskaber i lokalplanlægningen. Dette angår bl.a. bygninger til religiøse formål, parkeringsforhold samt tilvejebringelse af fællesanlæg m.v., såvel som ændringen indebærer en ny mulighed for regulering af midlertidig anvendelse af arealer, der ligger i byzone.

Også § 15a udvides, så der nu også kan planlægges for hoteller, kontorerhverv og lignende i medfør af denne bestemmelse. Derudover ændres reglerne om Stiftsøvrighedens mulighed for indsigelse mod solcelleanlæg og vindmøller, ligesom klagereglerne ændres og præciseres.

Kl. 10.00 – 10.15 Velkomst ved formand for Danske Miljøadvokater advokat Ellen Skodborggaard
Kl. 10.15 – 11.00 De seneste ændringer af planloven v/ Vibeke Westergaard og Jens Flensborg
Kl. 11.00 – 11.15 Pause
Kl. 11.15 – 12.00 (dagens emne fortsat)
Kl. 12.00 – 13.00 Frokost
Kl. 13.00 – 13.45 (dagens emne fortsat)
Kl. 13.45 – 14.15 Generalforsamling i Danske Miljøadvokater, se dagsorden nedenfor
Kl. 14.15 – 14.45 Eftermiddagspause
Kl. 14.45 – 15.15 (dagens emne fortsat)
Kl. 15.15 – 15.45 Fields-sagen, præsentation og seneste afgørelse v/ Josephine Legarth og Mikkel Vindfeldt

Dagsorden til generalforsamlingen med bestyrelsesberetning og regnskabsmateriale:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsesberetning
  3. Aflæggelse af regnskab
  4. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent for det kommende år
  5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
  6. Valg af revisor og revisorsuppleant
  7. Indkomne forslag
  8. Eventuelt


Valget til bestyrelsen gælder for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted. På generalforsamlingen kan der ikke stemmes ved fuldmagt.

Pris og tilmelding
Pris for deltagelse i temadagen inklusive frokost kr. 850,00 + moms.
Deltagergebyret opkræves ved faktura, og tilmeldingen er bindende.


Se præsentationer fra dagen:

Læs referatet her